Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Služby

Obhospodařování investičních fondů

Winstor investiční společnost a.s. svým klientům nabízí službu obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů. Obhospodařováním investičního fondu je správa majetku tohoto fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním.

Investiční strategii a rizikový profil obhospodařovaného fondu vždy nastavujeme na základě požadavků klientů při respektování právních předpisů a regulatorních povinností.

Zjistěte více
Služby

Administrace investičních fondů

Winstor investiční společnost a.s. svým klientům z řad samosprávných investičních fondů a investičních společností nabízí službu administrace fondů kvalifikovaných investorů spočívající v zajištění povinných administrativních a regulatorních procesů.

Zjistěte více
Služby

Poradenství

Problematika fondů kvalifikovaných investorů je velmi komplexní, a proto je při rozhodování o založení fondu a jeho strukturování vždy vhodné spolupracovat se zkušeným partnerem.

Winstor investiční společnost a.s. provádí analýzy ekonomické výhodnosti založení fondu kvalifikovaných investorů, poskytuje poradenství při zakládání fondů kvalifikovaných investorů, jejich strukturování a následně i jejich obhospodařování a administraci.

Zjistěte více
Služby

Obhospodařování fondů

Winstor investiční společnost a.s. svým klientům nabízí službu obhospodařování investičních fondů ve formě fondů kvalifikovaných investorů. Obhospodařováním investičního fondu je správa majetku tohoto fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním.

Investiční strategii a rizikový profil obhospodařovaného fondu vždy nastavujeme na základě požadavků klientů (akcionářů) investičního fondu při respektování právních předpisů a regulatorních povinností.

U námi obhospodařovaných fondů působíme současně jako jejich administrátor.

Služby

Administrace

Winstor investiční společnost a.s. svým klientům z řad samosprávných investičních fondů a investičních společností nabízí službu administrace fondů kvalifikovaných investorů spočívající v zajištění povinných administrativních a regulatorních procesů.

Outsourcing administrace na naši investiční společnost vašemu investičnímu fondu nebo investiční společnosti umožní plně se soustředit na obhospodařování vašeho fondu. S našimi službami vás nebude zatěžovat administrativní zátěž spojená s provozováním investičního fondu a budete se tak moci plně soustředit na to nejdůležitější - tvorbu hodnoty pro vaše investory.

V rámci administrace investičního fondu zajišťujeme především následující činnosti a procesy:

 • vedení účetnictví,
 • poskytování právních služeb,
 • compliance a vnitřní audit,
 • vyřizování stížností a reklamací investorů,
 • oceňování jeho majetku a dluhů,
 • výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem,
 • plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
 • vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem,
 • rozdělování a vyplácení výnosů z majetku tohoto fondu,
 • zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabízení investic do tohoto fondu,
 • vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy tohoto fondu,
 • vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací tohoto fondu nebo srovnatelného dokumentu podle práva cizího státu a provádění jeho změn,
 • vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se tohoto fondu,
 • uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům, obmyšleným nebo společníkům tohoto fondu a jiným osobám,
 • oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
 • výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku tohoto fondu, například:
  • výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má tento fond majetkovou účast,
  • poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má tento fond majetkovou účast
  • údržba jednotlivé věci v majetku tohoto fondu,
 • rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto fondu,
 • vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a
 • vykonávání nebo obstarávání činností uvedených v odstavci 2.
Služby

Poradenství

Problematika fondů kvalifikovaných investorů je velmi komplexní, a proto je při rozhodování o založení fondu a jeho strukturování vždy vhodné spolupracovat se zkušeným partnerem.

Winstor investiční společnost a.s. provádí analýzy ekonomické výhodnosti založení fondu kvalifikovaných investorů, poskytuje poradenství při zakládání fondů kvalifikovaných investorů, jejich strukturování a následně i jejich obhospodařování a administraci.

Při analýze ekonomické výhodnosti založení fondu kvalifikovaných investorů vždy vycházíme z individuální situace klienta a jeho požadavků. Pokud založení fondu dává ekonomický smysl navrhujeme vhodnou strukturu fondu a rámec jeho fungování. Následně vás provedeme procesem založení fondu a doporučíme vhodné partnery nutné pro běžný provoz fondu (depozitář, audit, oceňování, účetnictví atp.)

Poradenství a služby v oblasti corporate finance a regulace finančních trhů poskytuje naše mateřská společnost Winstor Capital.

;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.