Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Informace

Ochrana osobních údajů

Winstor investiční společnost a.s. (dále jen jako „Investiční společnost“) pečlivě dbá na ochranu osobních údajů, které zpracovává, a nakládá s nimi plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“). Prostřednictvím této internetové stránky Investiční společnost informuje subjekty údajů (viz níže), tedy osoby, ke kterým se osobní údaje vztahují, o zásadách zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Internetová stránka uvádí stav ke dni 4. 7. 2019 a bude pravidelně aktualizována.

SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost zpracovává osobní údaje následujících subjektů údajů:

 • zákazníci Investiční společnosti a jejich kontaktní osoby;
 • osoby navštěvující prostory Investiční společnosti;
 • návštěvníci internetových stránek Investiční společnosti;
 • zaměstnanci Investiční společnosti;
 • kontaktní osoby dodavatelů Investiční společnosti;
 • uchazeči o zaměstnání v Investiční společnosti;
 • jiné osoby ve smluvním vztahu k Investiční společnosti;
dále společně jen jako „Subjekty údajů“.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24543.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce může Subjekt údajů kontaktovat e-mailem na adrese info@winstor.cz nebo písemně na adrese Winstor investiční společnost a.s., Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

PRÁVNÍ DŮVOD, ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost zpracovává osobní údaje z následujících právních důvodů pro následující účely po následující dobu:

 • Plnění smlouvy

  Právním důvodem zpracování je plnění smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro Investiční společnost ze smluvního vztahu se Subjektem údajů (např. příprava uzavření smluvního vztahu, provádění příkazů, poskytování souvisejících služeb, kontrola plnění smluvního vztahu atp.) Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu se Subjektem údajů.

 • Plnění právní povinnosti

  Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností použitelnými na Investiční společnost v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu jemu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 • Oprávněný zájem Správce

  Právním důvodem zpracování je existující oprávněný zájem Investiční společnosti. Účelem zpracování osobních údajů je možnost hájit práva Investiční společnosti v případě nespokojenosti Subjektu údajů se službami Investiční společnosti a prokázání splnění zákonných povinností Investiční společnosti. Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu se Subjektem údajů a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost v zásadě zpracovává osobní údaje Subjektu údajů v rozsahu, který je pro příslušný účel nezbytný. Investiční společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje Subjektu údajů a (zejména jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, stát daňové rezidence, adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa);
 • kontaktní údaje Subjektu údajů (zejména telefon a email);
 • další popisné údaje (druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, platnost průkazu totožnosti, orgán veřejné správy, který vydal průkaz totožnosti, číslo bankovního účtu);
 • osobní údaje třetí osoby, pokud jedná v zastoupení Subjektu údajů;
 • údaje o využívaných produktech a službách;
 • transakční údaje;
 • sociodemografické údaje (příjmy a jejich zdroj, výše majetku);
 • elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
 • záznamy komunikace se Subjektem údajů.
ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost v rámci své činnosti získává osobní údaje následujícími způsoby:

 • přímo od Subjektu údajů při jednání o uzavření smluvního vztahu, při provádění příkazů, pří poskytování souvisejících služeb, příp. při kontrole plnění smluvního vztahu;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí;
 • od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis.
ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje Subjektu údajů automatizovanými prostředky i manuálně. Investiční společnost neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Za účelem zlepšování služeb Investiční společnosti internetové stránky Investiční společnosti používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek. Soubory cookie tak zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Data získaná prostřednictvím souborů cookie Investiční společnost využívá např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti internetových stránek.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na internetových stránkách Investiční společnosti, můžete pomocí nastavení svého internetového prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pokud ovšem ukládání souborů cookie zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce internetových stránek Investiční společnosti.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, které Investiční společnost využívá při poskytování svých služeb nebo které Investiční společnost pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností. Zpracovatelé rovněž garantují standardy ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“) a mají s Investiční společností uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů zákazníků Investiční společnosti. Investiční společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů:

 • GPP s.r.o.
PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů může Subjekt údajů u Investiční společnosti uplatnit následující práva:

 • Právo na potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje Správcem zpracovávány
 • Právo na přístup k informacím
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním
 • Právo podat námitku ke zpracování
 • Právo na výmaz
 • Právo na přenos údajů

Subjekt údajů může své zvolené právo uplatnit prostřednictvím zaslání písemné žádosti na adresu Investiční společnosti. Investiční společnost vyjádření a případné informace o přijatých opatření poskytne ve lhůtě 30 dnů od jejich obdržení. Lhůtu je Investiční společnost oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost či počet žádostí prodloužit, přičemž o prodloužení, včetně uvedení důvodu prodloužení, bude Investiční společnost Subjekt údajů informovat. Investiční společnost si musí být při vyřizování žádosti jista, že skutečně komunikuje s daným Subjektem údajů, a proto Investiční společnost za účelem vyřízení žádosti může vyžadovat ověření identity Subjektu údajů, a to způsobem odpovídajícím dané situaci.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Subjekt údajů má právo podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů či neplnění povinností Investiční společnosti vyplývajících z nařízení GDPR. Stížnost lze podat k dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace lze najít na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.