Investiční fond

Vala Fintech I Podfond

Fond založen

9/2019

Výkonnost

-

Cena

1.000,- CZK

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Vala Fintech I Podfond (dále jen jako "Fond") je podfondem Vala SICAV a.s., investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Cílem Fondu je dosažení zhodnocení svěřených finančních prostředků prostřednictvím investic do různorodých investičních příležitostí z oblasti fintech společností. Fond investuje především do majetkových účastí v malých a středních společnostech aktivních v sektorech finančních služeb, IT a technologií, a to zejména v regionu Evropy. Těmto společnostem Fond případně také poskytuje financování. Investiční příležitosti využívané Fondem jsou běžně nedostupné, jejich výnos zpravidla nekoreluje s tradičními běžně dostupnými investičními aktivy.

Fond emituje několik typů investičních akcií. S prioritními investičními akciemi denominovanými v CZK a EUR je spojeno prioritní právo na výplatu minimálně 5% výnosu přednostně hrazeného z hodnoty výkonnostních investičních akcií. Z výnosu fondu nad 5 % p.a. obdrží držitelé výkonnostních investičních akcií 70 % a držitelé prioritních investičních akcií dodatečných 30 %.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 Kč jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

  • Smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Vala SICAV a.s., Vala Fintech I Podfond
ISIN CZ0008044583 pro Prioritní investiční akcie CZK, CZ0008044591 pro Prioritní investiční akcie EUR, Výkonnostní investiční akcie nemají ISIN přidělen
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fonduinvestice do majetkových účastí a poskytování financování společnostem působícím v sektorech finančních služeb, IT a technologií zejména v regionu Evropy
Bankovní účet fondu 217227353/0300 pro CZK, 217227433/0300 pro EUR
Měna fondu CZK, EUR
Datum založení podfondu 27. září 2019
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma cenného papíru zaknihovaný cenný papír
Poplatek za obhospodařování 0,3 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu, minimálně však 40.000 Kč měsíčně
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) 0 % po uplynutí více než 12 měsíců od skončení prvního upisovacího období podfondu, až 10 % v ostatních případech
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování čtvrtletně
Frekvence oceňování čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy Vala SICAV a.s.
Informační leták
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie CZK
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie EUR
KID - Sdělení klíčových informací - Výkonnostní investiční akcie
Statut Vala SICAV a.s.
Statut Vala Fintech I Podfond

Informační povinnost

Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.