Investiční fond

Opportunity Real Estate Fund podfond

Fond založen

03/2022

Výkonnost

-

Cena

                 PIA  1 CZK                     PRIA  1 CZK

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v Nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování Nemovitostním společnostem. Opportunity Real Estate Fund podfond se zaměřuje především na rezidenční projekty, kanceláře, hotely, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard. 

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s., Opportunity Real Estate Fund podfond
ISIN CZ0008048055 pro Prioritní investiční akcie, CZ0008048063 pro Prémiové investiční akcie, CZ0008048071 pro Manažerské investiční akcie
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost; a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost; a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a. s.
Auditor fondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Nemovitosti
Bankovní účet fondu 217691033 / 0300
Měna fondu CZK
Datum založení podfondu 3. března 2022
Minimální výše první investice 1.000.000 Kč při splnění zákonných podmínek
Forma podílového listu zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 84 % z výnosu Prioritních investičních akcií nad 5,5 % p. a. je alokováno z 80 % Prémiovým investičním akciím a ze 4 % Manažerským investičním akciím. 30 % z výnosu nad 8 % p. a. a do 10 % p. a. z Prémiových investičních akcií do Manažerských investičních akcií, 50 % z výnosu nad 10 % p. a. a do 12 % p. a. z Prémiových investičních akcií do Manažerských investičních akcií a 70 % z výnosu nad 12 % p. a. z Prémiových investičních akcií do Manažerských investičních akcií.
Výstupní poplatek (srážka) Odkup investičních akcií podléhá výstupní srážce o velikosti: a) 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců, přičemž platí, že v uvedeném časovém horizontu lze odkoupit pouze 25 % z celkové hodnoty investice jednotlivého Investora; b) 0 % v ostatních případech a bez jakýchkoliv omezení. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora.
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování Čtvrtletně
Frekvence oceňování Čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s.
Statut Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s.
Statut Opportunity Real Estate Fund podfond
Výzva k úpisu investičních akcií
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie
KID - Sdělení klíčových informací - Prémiové investiční akcie

Informační povinnost

Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.