Investiční fond

Thein podfond Industry

Fond založen

09/2021

Výkonnost

-

Cena

-

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do účastí v obchodních korporacích působících v sektorech lehkého průmyslu, strojírenství a průmyslové digitalizace zejména v regionu Evropy.

Investiční strategie Podfondu spočívá v investování do účastí v obchodních korporacích a v poskytování úvěrů a zápůjček obchodním korporacím, jejichž účasti jsou v majetku Podfondu či obchodním korporacím, u nichž se předpokládá pořízení jejich účastí do majetku Podfondu. Poskytnuté úvěry mohou mít i charakter mezaninového financování. Součástí investiční strategie je rovněž poskytování zápůjček a úvěrů obchodním korporacím, které prochází procesem přeměny, či reorganizace. Obchodní korporace do jejichž účastí Podfond investuje, mohou mít také charakter účelových společností zřizovaných např. z důvodu omezení rizik, zajištění bankovního či mimobankovního financování či jiných důvodů. Podfond může okrajově investovat také do průmyslových nemovitostí a vykonávat development.


Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Thein Private Equity SICAV a.s., Thein podfond Industry
ISIN CZ0008047289 pro Investiční akcie Fixní, CZ0008047297 pro Investiční akcie Výkonnostní, CZ0008047305 pro Investiční akcie Zakladatelské
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu private equity
Bankovní účet fondu 123-3117170277/0100
Měna fondu CZK
Datum založení podfondu 3. září 2021
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 2,5 %
Výkonnostní poplatek neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) 0 % z aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 36 kalendářních měsíců
Doporučený investiční horizont 7 let
Frekvence obchodování čtvrtletně
Frekvence oceňování čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy Thein Private Equity SICAV a.s.
Výzva k úpisu investičních akcií
Statut Thein Private Equity SICAV a.s.
Statut Thein podfond Industry
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie Výkonnostní

Informační povinnost

Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.