Investiční fond

RESIDENTO SICAV, a.s.

Fond založen

11/2018

Výkonnost

-

Cena

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem fondu je dosahovat setrvalého zhodnocení vkladů investorů prostřednictvím investic do nemovitostí, bytových jednotek, nebytových prostor a výstavbou nových nájemních nemovitostí v rámci České republiky. S ohledem na dosažení investičního cíle mohou marginální podíl aktiv Fondu tvořit investice do doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem či poskytování půjček a úvěrů.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu RESIDENTO SICAV, a.s.
ISIN CZ0008043544 pro prioritní investiční akcie, CZ0008043551 pro výkonnostní investiční akcie
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu-
Typ fondu Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Investice do hlavních aktiv, které tvoří 90% hodnoty majetku fondu z investiční činnosti - účasti v nemovitostních společnostech, úvěry a zápůjčky poskytnuté Fondem a investiční cenné papíry
Bankovní účet fondu217061963/0300
Měna fondu CZK
Datum založení fondu 23. listopadu 2018
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie
Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) Max. 3 %
Výkonnostní poplatek Neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) 0 % z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií; 5 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě, že investor požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě od 36 měsíců do 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií; 10 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem úpisu a časovým okamžikem podání žádosti o odkup kratší, než 36 kalendářních měsíců
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování Měsíčně
Frekvence oceňování Měsíčně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy RESIDENTO SICAV, a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie
Statut RESIDENTO SICAV, a.s.

Informační povinnost

Výroční zpráva 2020


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.