Investiční fond

CB Property Investors Podfond

Fond založen

11/2020

Výkonnost

3,4 % p. a.

Cena

           IAA EUR 1,0338 EUR                         (31.3.2022)                        IAA CZK 1,0000 CZK    (31.3.2022)

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud plně rozvinut. CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard. 

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond
ISIN CZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR, CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR, CZ0008047750 pro Investiční akcie třídy A v CZK
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Nemovitosti
Bankovní účet fondu EUR - 1017512533/0300
CZK - 217336453/0300
Měna fondu EUR, CZK
Datum založení podfondu 24. listopadu 2020
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 20 % z výnosu Investičních akcií třídy A v EUR a třídy A v CZK nad 7 % p.a. je alokováno Investičním akciím třídy výkonnostní v EUR
Výstupní poplatek (srážka)

25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku vydání odkupovaných investičních akcií.

Doporučený investiční horizont5 let
Frekvence obchodování Čtvrtletně
Frekvence oceňování Čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy CB SICAV a.s.
Výzva k úpisu investičních akcií
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v CZK
Výzva k úpisu investičních akcií IAA CZK
Statut CB SICAV a.s.
Statut CB Property Investors Podfond
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v EUR

Informační povinnost

Informácie pre investorov
Výroční zpráva 2021


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.