Investiční fond

J&T Thein podfond Digital

Fond založen

10/2020

Výkonnost

-

Cena

            IAA CZK  0,9944                 IAA EUR  1,0000       (31.3.2021)

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do majetkových účastí ve společnostech působících v sektorech ICT, cyber security a aplikací zejména v regionu Evropy. Podfond investuje do majetkových účastí ve společnostech a zároveň může společnostem, u kterých se předpokládá pořízení jejich majetkových účastí do majetku Podfondu poskytovat úvěry. Součástí investiční strategie Podfondu je rovněž poskytování zápůjček a úvěrů společnostem, které prochází procesem přeměny, či reorganizace.

V sektoru ICT se Podfond orientuje na firmy budující ICT infrastruktury korporátních zákazníků (IaaS) a platformy (Paas), firmy poskytující outsourcing IT, či cloudová řešení včetně data center.

U cyber security Podfond cílí na společnosti vyvíjející systémy ochrany korporací před kybernetickými útoky (DDOS, DPI, Firewally), sociálním inženýrstvím, SOC centra i firmy řešící zabezpečení objektů – od termokamer až po face recognition. 

V oblasti vývoje aplikací Podfond vyhledává firmy poskytující služby customizace a vývoje aplikací pro cloudová řešení velkých korporátních zákazníků.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu J&T Thein SICAV a.s., J&T Thein podfond Digital
ISIN CZ0008045507 pro Investiční akcie třídy A v CZK, CZ0008045499 pro Investiční akcie třídy A v EUR
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu private equity
Bankovní účet fondu 115-9621460297 / 0100 pro CZK, 115-9621470217 / 0100 pro EUR
Měna fondu CZK, EUR
Datum založení podfondu 13. října 2020
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Poplatek za obhospodařování a administraci minimálně 90.000 CZK měsíčně a 0,20 % p.a. z fondového kapitálu podfondu přesahujícího 500.000.000 CZK až do výše 1.000.000.000 CZK a 0,06 % p.a. z fondového kapitálu podfondu přesahujícího 1.000.000.000 CZK před zaúčtováním úplaty a rezervy na daň z příjmu právnických osob
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) výstupní poplatek se neuplatní, pokud je doba mezi časovým okamžikem vzniku podfondu a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 60 kalendářních měsíců; 25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem vzniku podfondu a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 36 kalendářních měsíců a zároveň kratší, 60 kalendářních měsíců; investiční akcie vydané k podfondu se neodkupují po dobu 3 let od data vzniku podfondu
Doporučený investiční horizont 7 let
Frekvence obchodování čtvrtletně
Frekvence oceňování čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy J&T Thein SICAV a.s.
Výzva k úpisu investičních akcií
Statut J&T Thein SICAV a.s.
Statut J&T Thein podfond Digital
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v EUR
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v CZK

Informační povinnost

Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.