Investiční fond

EVROPA realitní a investiční podfond

Fond založen

4/2020

Výkonnost

6,52 % p.a.

Cena

IAA  1,1168 CZK (30.06.2022)

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem Podfondu je ve dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, majetkových účastí v nemovitostních společnostech, realizací developerských projektů a také prostřednictvím poskytování dluhového financování nemovitostním společnostem.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu EVROPA Investiční Fond SICAV a.s., EVROPA realitní a investiční podfond
ISIN CZ0008045093 pro Investiční akcie A, CZ0008045101 pro Investiční akcie B
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu ETI s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fonduPodfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Nemovitosti
Bankovní účet fondu 115-9621180287 / 0100
Měna fondu CZK
Datum založení podfondu 28. dubna 2020
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek Neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) Výstupní poplatek se neuplatní, pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší, než 60 kalendářních měsíců; 5 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií v ostatních případech, žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora
Doporučený investiční horizont 5 let
Frekvence obchodování Čtvrtletně
Frekvence oceňování Čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Výzva k úpisu investičních akcií
Stanovy EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A
Statut EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.
Statut EVROPA realitní a investiční podfond

Informační povinnost

Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.