Investiční fond

Startec Ventures Podfond Alfa

Fond založen

8/2018

Výkonnost

-

Cena

Není zveřejňována

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Podfond Alfa je prvním podfondem kvalifikovaných investorů z rodiny Startec Ventures SICAV a.s. Základem portfolia fondu se staly majetkové účasti a úvěry zakladatelů společnosti, doplněné o finanční prostředky prvních investorů.

Podfond investuje do majetkových účastí a úvěrů. Růst hodnoty investičních akcií je podložen růstem investovaných společností a úrokovými výnosy. Charakter fondu je růstový, zisky fondu jsou tedy reinvestovány. Doba držení majetkových účastí je typicky delší než 5 let. Doporučený investiční horizont je 7 let a více. Aktiva fondu jsou diverzifikována s ohledem na oblast podnikání, zralost firem i typ majetkové účasti. Fond vyhledává investiční cíle v regionu Evropy.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 Kč jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

  • Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
  • Prohlášení kvalifikovaného investora
  • Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Startec Ventures SICAV a.s., Startec Ventures Podfond Alfa
ISIN Není přidělen
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Auditor fondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu -
Typ fondu podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu private equity
Bankovní účet fondu 115-6697890257/0100
Měna fondu CZK
Datum založení podfondu 1. srpna 2018
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Forma cenného papíru zaknihovaný cenný papír
Poplatek za obhospodařování 1,6 % p.a. z hodnoty fondového kapitálu
Vstupní poplatek (přirážka) Max. 5 %
Výkonnostní poplatek neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) viz statut podfondu
Doporučený investiční horizont 7 a více let
Frekvence obchodování čtvrtletně
Frekvence oceňování čtvrtletně
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění fondu 5 % ze zisku
Dokumenty

Stanovy Startec Ventures SICAV a.s.
Statut Startec Ventures SICAV a.s.
Statut Startec Ventures Podfond Alfa
Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 29. 9. 2020

Informační povinnost

Výroční zpráva 2019


Máte zájem o více informací o investování?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Plzeňská 345/5 150 00 Praha 5
 

IČO: 083 15 868

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.