Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

Verdi podfond farem

Fond založen

06/2022

Výkonnost

IAA EUR 10,08 %
IAA CZK 10,08 %

Cena

IAA EUR 1.1008 EUR (31.12.2022)
IAA CZK 1.1008 CZK (31.12.2022)

Minimální investice

1.000.000 CZK

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem Podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic zejména do nemovitostí, převážně farem, majetkových účastí v Nemovitostních společnostech a také prostřednictvím poskytování dluhového financování Nemovitostním společnostem. Verdi podfond farem je první fond na českém trhu, který nabízí kvalifikovaným investorům možnost investovat do farem a zemědělské prvovýroby. Unikátnost fondu tkví v tom, že neinvestuje pouze do zemědělské půdy, ale zejména do farem na území České republiky s cílem jejich restrukturalizace a modernizace. Cílem podfondu Verdi je zachování tradice zemědělské výroby na našem území a její další rozvoj s důrazem na udržitelnost a šetrný přístup ke krajině.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

- Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupování podílových listů
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu Verdi SICAV a.s., Verdi podfond farem
ISINCZ0008048675 pro Investiční akcie A v CZK
CZ0008048683 pro Investiční akcie A v EUR
CZ0008048667 pro Investiční akcie manažerské
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti
Bankovní účet podfonduCZK - 217884273/0300
EUR - 217860693/0300
Měna podfonduCZK
Datum založení podfondu 01.06.2022
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK
Podoba investiční akcie zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 20 % z výnosu Investičních akcií A v CZK a Investičních akcií A v EUR je alokováno Investičním akciím manažerským na principu high-water mark
Výstupní poplatek (srážka) Odkup investičních akcií podléhá výstupní srážce o velikosti: a) 30 % aktuální hodnoty odkupovaných Investičních akcií A v CZK a Investičních akcií A v EUR pokud je doba mezi časovým okamžikem připsání investičních akcií na majetkový účet investora a časovým okamžikem podání žádosti o odkup delší než 36 kalendářních měsíců a zároveň kratší než 60 kalendářních měsíců; b) 0 % v ostatních případech a bez jakýchkoliv omezení. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 36 kalendářních měsíců od okamžiku připsání odkupovaných investičních akcií na majetkový účet investora.
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

Verdi SICAV Stanovy, aktuální k 12. dubnu 2022
Verdi SICAV Statut, aktuální k 1. červenci 2022
Verdi podfond farem Statut, CZ, aktuální k 1. prosinci 2022
Verdi podfond farem Statut, EN, aktuální k 1. prosinci 2022
Verdi podfond farem Sdělení klíčových informací IAA v CZK, aktuální k 1. červenci 2022
Verdi podfond farem Sdělení klíčových informací IAA v EUR, aktuální k 1. červenci 2022
Verdi podfond farem Výzva k úpisu IA

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.