Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

RESIDENTO SICAV, a.s.

Fond založen

11/2018

Výkonnost

4,67 % p. a.

Cena

PIA 1.2374 CZK (31.08.2023)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem fondu je dosahovat setrvalého zhodnocení vkladů investorů prostřednictvím investic do nemovitostí, bytových jednotek, nebytových prostor a výstavbou nových nájemních nemovitostí v rámci České republiky. S ohledem na dosažení investičního cíle mohou podíl aktiv fondu tvořit investice do doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem či poskytování půjček a úvěrů.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK, jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu RESIDENTO SICAV, a.s.
ISINCZ0008043544 pro prioritní investiční akcie
CZ0008043551 pro výkonnostní investiční akcie
Obhospodařovatel fondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Ocenění fondu Ročně
Typ fondu Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu Investice do nemovitostních společností, investičních cenných papírů a poskytování úvěrů
Bankovní účet fondu217061963/0300
Měna fonduCZK
Datum založení fondu 23.11.2018
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) Max. 3 %
Výkonnostní poplatek Neuplatní se
Výstupní poplatek (srážka) 0 % z aktuální hodnoty objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií; 5 % z aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě, že investor požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě od 36 měsíců do 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií; 10 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem úpisu a časovým okamžikem podání žádosti o odkup kratší, než 36 kalendářních měsíců
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Měsíční
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

RESIDENTO SICAV Stanovy, aktuální k 28. září 2022
RESIDENTO SICAV Statut, aktuální k 14. červnu 2023
RESIDENTO SICAV Sdělení klíčových informací PIA, aktuální k 14. červnu 2023

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.