Informace o nastavení cookies

Na tomto webu používáme cookies. Cookies nám pomáhají ukládat vaše preference a nastavení, analyzovat návštěvnost stránek, a personalizovat obsah webu a reklam. Příjmutí cookies lze kdykoliv odvolat jejich smazáním.

Investiční fond

CB Property Investors Podfond

Fond založen

11/2020

Výkonnost

IAA CZK 7,75 % p. a.
IAA EUR 8,87 % p. a.

Cena

IAA CZK 1.0775 CZK (30.09.2022)
IAA EUR 1.1121 EUR (30.09.2022)

Minimální investice

1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek

Fond a jeho investiční strategie
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud plně rozvinut.
CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Jak mohu do fondu investovat?
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

- Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
- Prohlášení kvalifikovaného investora
- Investiční dotazník
Základní informace o fondu
Název fondu a podfondu CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond
ISINCZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR
CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR
CZ0008047750 pro Investiční akcie třídy A v CZK
Obhospodařovatel podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor podfondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář podfondu Československá obchodní banka, a.s.
Auditor podfondu BDO Audit s.r.o.
Ocenění podfondu -
Typ podfondu Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření podfondu Nemovitosti
Bankovní účet podfonduEUR - 1017512533/0300
CZK - 217336453/0300
Měna podfonduEUR
Datum založení podfondu 24.11.2020
Minimální výše první investice 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka) max. 3 %
Výkonnostní poplatek 20 % z výnosu Investičních akcií třídy A v EUR a třídy A v CZK nad 7 % p.a. je alokováno Investičním akciím třídy výkonnostní v EUR
Výstupní poplatek (srážka) 25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku vydání odkupovaných investičních akcií.
Doporučený investiční horizont 5 let
Rozhodné období Čtvrtletní
Regulátor Česká národní banka
Právní a účetní řád Česká republika
Zdanění 5 % ze zisku
Dokumenty

CB SICAV Stanovy, aktuální k 19. srpnu 2022
CB SICAV Statut, aktuální k 1. dubnu 2022
CB Podfond Statut, aktuální k 1. lednu 2023
CB Podfond Sdělení klíčových informací IAA v CZK, aktuální k 1. lednu 2022
CB Podfond Sdělení klíčových informací IAA v EUR, aktuální k 18. červnu 2022
CB Podfond Výzva k úpisu IAA v CZK
CB Podfond Výzva k úpisu IAA v EUR

Informační povinnost


;
Máte zájem o více informací?

Kontaktujte nás

Adresa

Winstor investiční společnost a.s.

Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
 

IČO: 083 15 868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543

Telefon

(+420) 212 249 649

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a berete na vědomí zásady zpracování osobních údajů.